Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Chemisch ankercapsules 8x80mm

Productcode: 99261 Verpakkingsgrootte: 10 Stuks

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Geschikt voor beton >B15 en natuursteen met hoge dichtheid
• De hars zet niet uit, produceert geen gevaarlijke gassen en is geschikt voor hoge belastingen in beton

Technische specificaties
EAN 5028485800156
part.attr.names.7 H226- Ontvlambare vloeistof en damp. H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H360D- Kan het ongeboren kind schaden. H372- Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Fabrikant ID CAPS8
Gewicht (g) 129
Diameter (mm) 8
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk