Categorieën

    Topmerken

  1. Klantendienst

Simson kruipolie 100ml

Merk Simson Productcode: 18878 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 5,66 Excl. btw € 4,68 Prijs per eenheid € 56,60/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Dringt snel door op moeilijk bereikbare plaatsen
• Maakt vastgelopen bevestigingsmiddelen en vastzittende of vastgeroeste onderdelen los

Technische specificaties
EAN 8711646120114
part.attr.names.7 H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H372- Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P260- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar… EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Simson
Fabrikant ID 5321011
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 65
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk