Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Bison schimmelvreter flacon 500ml

Merk Bison Productcode: 31751 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 7,49 Excl. btw € 6,19 Prijs per eenheid € 14,98/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Vernietigt schimmel en algen
• Resultaat zichtbaar binnen 10 minuten

Technische specificaties
EAN 8710439052120
part.attr.names.7 H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P260- Spuitnevel niet inademen. P273- Voorkom lozing in het milieu. P280- Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P391- Gelekte/gemorste stof opruimen. P501- De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Bison
Fabrikant ID 6308289
Lengte (mm) 100
Breedte (mm) 55
Hoogte (mm) 240
Gewicht (g) 507
Volume (L) 0.5
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk