Categorieën

  Topmerken

 1. Klantendienst

Onze voorwaarden

Privacyverklaring

Toolstation verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.
Aangezien Toolstation de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met:
(i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met:
(ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.
Deze privacyverklaring, samen met onze cookieverklaring, strekt ertoe u transparant te informeren op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:
De NV Toolstation, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0663.816.728, met maatschappelijke zetel gevestigd te Boomsesteenweg 58a, 2630 Aartselaar, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Dit wilt zeggen dat Toolstation het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Toolstation doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe worden deze gebruikt

Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verwerken wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinde.
Doeleinden Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het verwerken van gegevens zodat een tijdige en correcte levering gewaarborgd wordt, waaronder het maken van aantekeningen zodra het pakket afgeleverd is. Voor dit doeleinde kunnen wij tevens de persoonsgegevens delen met de pakketdiensten die wij inschakelen.
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.
 • IP-adres
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Cookies

Wij verwerken informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen. Voor meer informatie over cookies, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten beschreven in deze privacy policy.

E-mail communicatie

Wij verwerken informatie over de aankopen en de productaanvragen die u heeft gedaan. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over producten die u mogelijk interessant vindt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens registratie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:
 • Met verwerkers (derden die namens ons diensten aan u verlenen), waaronder Emarsys in het Verenigd Koninkrijk, Trustpilot in Denemarken, Bazaarvoice en Google in de Verenigde Staten. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • In onze app is een Braintree SDK verwerkt voor het juist ontvangen van de betaling. Met deze SDK van Braintree kan Toolstation verschillende betaalwijzen accepteren op internet of mobiel. Een afhankelijkheid van deze Braintree SDK is de CardinalComm SDK die nodig is om gebruikers het voordeel van 3-D Secure-betalingen te bieden. Braintree heeft specifieke stappen genomen, in overeenstemming met de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming, om uw Persoonsgegevens te beschermen.
 • Indien u een PRO-kaart aanvraag invult via de app of website, zullen we de door u aan ons verstrekte informatie met onze geaccrediteerde partners delen om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en uw kredietwaardigheid te beoordelen. Deze informatie wordt voortdurend geactualiseerd. Om te controleren hoe onze huidige partner met uw persoonlijke gegevens omgaat, gaat u naar: https://www.dnb.com/utility-pages/privacy-policy.html.
  Verder wordt u, bij het accepteren van online automatische incasso of het digitaal ondertekenen van ons contract doorverwezen naar onze partner Twikey . Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Twikey onder: https://www.twikey.com/nl/tc.html
 • Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.

Onze verplichtingen m.b.t. deze verwerking

Beginselen inzake verwerking: Toolstation zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken:
(i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is,
(ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden,
(iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt,
(iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd,
(v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is,
(vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.
Rechtmatigheid van de verwerking: Toolstation is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan:
(i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven,
(ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent,
(iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van Toolstation,
(iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen,
(v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of
(vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).
Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen Toolstation alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Toolstation beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: medewerkers, plaatselijke correspondenten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie.

Veranderingen in onze privacy policy

Regelmatig wordt ons privacy beleid vernieuwd. Wanneer er veranderingen gemaakt worden in het privacy beleid, zullen de updates via deze pagina aan u gecommuniceerd worden en voor zover mogelijk informeren wij u per e-mail. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:
 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • Uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via: privacy@toolstation.be of per post versturen naar het adres: Toolstation NV, Boomsesteenweg 58a te 2630 Aartselaar. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken zodat we er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen, indien het een complex verzoek betreft. In dat geval informeren wij u binnen één maand over het verlengen van deze termijn.

Contact

Indien u een vraag heeft over de privacyverklaring, kunt u ons mailen via: privacy@toolstation.be of een bericht versturen naar het adres: Toolstation NV, Boomsesteenweg 58a te 2630 Aartselaar of bellen naar 078/05.00.96.
Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. Toolstation hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.
Laatste versie: Februari 2023