Categorieën

  Klantendienst

Onze voorwaarden

Privacybeleid

Toolstation verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Aangezien Toolstation de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving. Dit privacybeleid, tezamen met ons cookies beleid, strekt ertoe u transparant te informeren op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens De NV Toolstation, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0663.816.728, met maatschappelijke zetel gevestigd te Boomsesteenweg 58a, 2630 Aartselaar, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit wilt zeggen dat Toolstation het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Toolstation doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe worden deze gebruikt

Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verwerken wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinde.  Doeleinden Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account. • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• E-mail adres
• Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen. • Naam
• E-mail adres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten. • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• E-mail adres
• Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden. • IP-adres
• E-mail adres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie. • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• E-mail adres
• Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het kunnen verlenen van ons loyalty programma Toolstation PRO • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• Functie
• Paspoort gegevens
• BTW nummer
• KvK uittreksel
• E-mail adres
• Telefoonnummer
• Betalingsgedrag/
• Krediet-waardigheid
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden. • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• E-mail adres
• Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends. • Bedrijfsnaam
• NAW-gegevens
• IP-address
• E-mail adres
• Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
 

Cookies


Wij verwerken informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen. Voor meer informatie over cookies, kunt u ons cookies beleid raadplegen.

Bewaartermijn


Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten beschreven in deze privacy policy.

E-mail communicatie


Wij verwerken informatie over de aankopen en de productaanvragen die u heeft gedaan. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over producten die u mogelijk interessant vindt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens registratie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen


Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:
 • Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.
 

Onze verplichtingen mbt deze verwerking


Beginselen inzake verwerking: Toolstation zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.
Rechtmatigheid van de verwerking: Toolstation is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van Toolstation, (iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).
Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen Toolstation alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Toolstation beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: medewerkers, plaatselijke correspondenten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens


Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie.

Veranderingen in onze privacy policy


Regelmatig wordt ons privacy beleid vernieuwd. Wanneer er veranderingen gemaakt worden in het privacy beleid, zullen de updates via deze pagina aan u gecommuniceerd worden en voor zover mogelijk informeren wij u per e-mail. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten


U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:
 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft steeds het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.

Indien wij gevolg hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • u uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt,;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
  • de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.
 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
 • U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via: [email protected] of per post versturen naar het adres: Toolstation NV, Boomsesteenweg 58a te 2630 Aartselaar. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Contact


Indien u een vraag heeft over het privacy beleid, kunt u ons mailen via: [email protected] of een bericht versturen naar het adres: Toolstation NV, Boomsesteenweg 58a te 2630 Aartselaar of bellen naar 078/05.00.96.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. Toolstation hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.
Laatste versie: Februari 2019


     

COOKIEBELEID


  Toolstation beheert deze website. Aangezien Toolstation de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.
  Dit cookiebeleid strekt ertoe u transparant te informeren op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, verwijzen wij u naar ons privacy beleid.

 

Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine bestanden die bestaan uit letters en cijfers. Door middel van deze cookies kan een website unieke gebruikers herkennen. Ook wij gebruiken een beperkt aantal cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website. Hierdoor kunnen wij onder andere herinneren welke artikelen u in uw winkelwagen heeft geplaatst.

Ons gebruik van de cookies


Op onze website gebruiken wij functionele en niet-functionele cookies. Met het gebruik van de website gaat u er akkoord mee dat wij functionele cookies gebruiken. Niet-functionele cookies plaatsen wij alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven via onze cookie banner. Wij streven er naar om het gebruik van cookies te minimaliseren en u duidelijk te informeren over wat cookies zijn en wat ze doen. U kunt gerust gebruik maken van onze website in de wetenschap dat Toolstation iedere stap zal doorlopen om uw persoonsgegevens en privacy veilig te stellen.

Onze cookies


Functionele Cookies – Deze cookies zijn van belang voor het goed functioneren van onze website zoals het vullen van een winkelmandje, het invullen van een formulier of direct chatten met een van onze medewerkers.


Bron Doel Bewaartermijn Meer info
Toolstation Deze cookies onthouden onder meer welke artikelen u in uw winkelmand heeft geplaatst. Maximaal 120 maanden.
Bazaarvoice Deze cookies helpen ons om bijvoorbeeld beoordelingen en vragen & antwoorden over producten te verzamelen en u te voorzien van meer informatie over onze producten. De BVImplmain_site cookie wordt na ieder bezoek verwijderd, overige cookies worden na maximaal 12 maanden verwijderd.
Olark LiveChat Deze cookies maken een directe chat met onze klantenservice mogelijk. Deze cookies worden na iedere sessie verwijderd. De hblid en olfsk cookies worden na maximaal 24 maanden verwijderd.
Google Deze cookies zorgen er voor dat het contact formulier veilig wordt verzonden met reCAPTCHA check. Maximaal 6 maanden, De CONSENT cookie wordt na maximaal 240 maanden verwijderd.
Emarsys Deze cookie wordt geplaatst om te zien welke producten op de site bekeken worden, in een winkelwagen geplaatst worden en afgerekend worden. Met deze informatie kan Toolstation je vervolgens relevante producten tonen. De scarab.mayAdd cookie wordt na ieder bezoek verwijderd, de scarab.profile cookie wordt na 4 dagen verwijderd en de scarab.visitor wordt na maximaal 12 maanden verwijderd. Emarsys’s privacybeleid
                         

Analytische Cookies – Deze cookies gebruiken wij om onze websites te verbeteren en bezoekers trends te meten.
Bron Doel Bewaartermijn Meer info
Hotjar Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers interactie te kunnen monitoren en een poll te tonen. Maximaal 12 maanden.
New Relic Deze cookies worden gebruikt om de prestatie van onze website te monitoren. Na ieder bezoek.
Google Analytics Door middel van deze cookies kunnen we de bezoeken op de pagina’s en het verkeer van verschillende bronnen in kaart brengen, zodat we de prestaties van onze website met behulp van de dienst van Google, genaamd Google Analytics kunnen verbeteren. De _gat cookies worden 1 minuut na ieder bezoek verwijderd. De _gid cookie wordt 24 uur na ieder bezoek verwijderd. De _ga cookie wordt na maximaal 24 maanden verwijderd.
Google Tag Manager Deze cookies worden gebruikt om bepaalde activiteiten op de website te kunnen meten in Google Analytics. Maximaal 3 maanden.
  Marketing Cookies – deze cookies worden gebruikt voor marketing doeleinden zoals je producten laten zien waar je interesse in hebt.
Bron Doel Bewaartermijn Meer info
Facebook Cookies van Facebook stellen ons in staat om te zien welke producten op de site bekeken worden, in een winkelwagen geplaatst worden en afgerekend worden. Met deze informatie kan Toolstation je vervolgens relevante advertenties tonen op Facebook of Instagram. Maximaal 24 maanden. Facebook’s privacy policy
DoubleClick Deze cookie wordt door Google geplaatst en ziet welke pagina’s je bekijkt zodat we je relevante advertenties kunnen tonen. Maximaal 12 maanden. Google’s privacybeleid
Bing Deze cookies worden gebruikt om clicks en andere activiteiten op de website te meten. Maximaal 12 maanden. Bing’s privacybeleid
     

Het beheren van cookies in uw browser

Via uw browserinstellingen kunt u uw cookies beheren. Voor meer informatie hierover kunt u het beste via uw gebruikelijke zoekmachine zoeken op “cookies beheren”.

Toolstation cookies verwijderen

Cookies zijn van essentieel belang om deze website te gebruiken, maar u heeft de keuze om bestaande cookies te verwijderen en nieuwe cookies te blokkeren. Wij hebben de functionaliteit ingebouwd voor het wissen van de cookies. Om hier gebruik van te maken kunt u klikken op onderstaande link. Wij wijzen u erop dat door het verwijderen van de cookies de website niet meer optimaal te gebruiken is. Als u cookies in uw browser verwijdert, zult u worden uitgelogd uit uw account en gaan alle artikelen in uw winkelwagen verloren.

Verwijder Toolstation cookies uit mijn browser

Contact


Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen door een brief te sturen naar het adres: Toolstation NV, Boomsesteenweg 58a te 2630 Aartselaar of een e-mail sturen naar: [email protected]. Laatste versie: Februari 2019      

ALGEMENE VOORWAARDEN


     

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Toolstation: Toolstation NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 58a; BTW nr. BE0663.816.728 www.toolstation.be – [email protected] – tel.: 078/05.00.96 Consument:de natuurlijk persoon die Producten van Toolstation aankoopt voor privégebruik buiten de uitoefening van beroep of bedrijf; Klant:de Consument en de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Toolstation aankoopt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf; Website:www.toolstation.be Prijs:prijs voor Producten uitgedrukt in Euro, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW Producten:zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Toolstation verbindt Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Toolstation georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand Dag:kalenderdag

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Klant (zoals beschreven onder art. 3, paragraaf 4) en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Toolstation en de Klant. Indien een artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 

3. Totstandkoming overeenkomst


Alle offertes van Toolstation zijn vrijblijvend. De offertes van Toolstation zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Toolstation niet. Toolstation garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding. Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aan te kopen. Toolstation aanvaardt dit aanbod onder deze Algemene Voorwaarden middels de bevestiging van de bestelling, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Hierdoor kont de overeenkomst tot stand. Indien de Klant grote hoeveelheden van bepaalde artikelen wenst aan te kopen, kan Toolstation beslissen om de overeenkomst niet aan te gaan en is Toolstation gerechtigd om een bestelling te weigeren. Toolstation kan deze aankoop melden als ‘verdachte transactie’ in navolging van het KB van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursor en voor explosieven worden gemeld.

4. Kosten en Prijswijzigingen


Toolstation behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling. Indien de prijs is verhoogd na het plaatsen van de bestelling, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last, noch gehoudenheid van Toolstation tot het betalen van eventuele schadevergoeding. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief transport- en/of leveringskosten. De bezorgkosten voor levering in België bedragen 5 EUR voor bestellingen met een waarde tot 10 EUR. Voor bestellingen vanaf 10 EUR is de levering gratis. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Toolstation in de prijs van de Producten worden doorgerekend. De goederen worden pas geleverd nadat de prijs volledig betaald werd door de Klant. Indien Toolstation afwijkingen hierop zou toestaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de Toolstation tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Toolstation zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Consument.

5. Betaling


Bij verkoop op afstand of in de winkels zijn de betaalmethoden voor de Klant als volgt kredietkaart (Visa, MasterCard, Maestro), Paypal, debetkaart (bankcontact), contant of bankoverschrijving. Klanten die Producten bestellen bij Toolstation betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toolstation als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Toolstation bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien de betaling tijdig geschiedt.

6. Levering en leveringstijd


Leveringen vinden uitsluitend binnen België plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij anders overeen gekomen. In beginsel streeft Toolstation ernaar om bestellingen in België binnen 24 uur te leveren. Deze of andere levertijd gelden slechts als indicatie en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding ervan geeft de Klant geen enkel recht om de overeenkomst te ontbinden, noch op enige schadevergoeding. Vertragingen veroorzaakt door Toolstation zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. Toolstation behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren. In geval Toolstation de levering niet kan uitvoeren en de Klant hiervan verwittigd heeft, zal Toolstation het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na zulke verwittiging, terugbetalen. De Klant heeft geen enkel recht op enige andere vergoeding in dit geval. Goederen die in België gekocht zijn, hetzij via het internet, hetzij bij een van onze Belgische locaties, kunnen ook alleen retour gebracht worden bij een van onze Belgische locaties en niet bij een Toolstation locatie in een ander EU-land i.v.m. BTW regulering.

   

7. Eigendom en risico


De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Toolstation volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van Producten.

8. Afwijzen en bedenktijd


Klanten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen Product binnen 7 dagen na afname bij een vestiging of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Toolstation biedt de Klant een 30 dagen-niet-goed-geld–terug-garantie. De Klant dient het Product te retourneren binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op de 30 dagen-niet-goed-geld–terug-garantie door het Product af te geven bij één van de vestigingen van Toolstation of gratis op te sturen bij een PostNL-service punt met het retourformulier. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking, zonder schade, in een verkoopbare toestand en met de bijgeleverde accessoires te worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

9. Herroepingsrecht


Bij aankoop op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Toolstation terugbezorgen, conform de door de Toolstation verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Onvolledige, beschadigde, door de Consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. De Prijs en eventuele andere door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product, alsmede een eventuele schade, worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Toolstation gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Toolstation de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht wanneer het gaat om Producten die:
 • op maat voor de Consument gemaakt werden;
 • door Toolstation tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Toolstation geen invloed heeft.

De Consument kan hierbij gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier.


10. Garantie


Alle Producten uit het assortiment van Toolstation worden geselecteerd en gecontroleerd op kwaliteit en hebben een minimale garantieperiode van 12 maanden. Voor het overige beperkt de waarborg van Toolstation zich tot de waarborg voor verborgen gebreken. Toolstation staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout en is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden. Voor Consumenten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Toolstation het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

11. Overmacht


In geval van overmacht is Toolstation niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Toolstation is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

12. Persoonsgegevens


Toolstation zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy en cookie beleid. De Website bevat een uitgebreide Privacy Policy en Cookie Policy.

13. Klachtenregeling consumenten


Voor de online beslechting van geschillen kan de Consument gebruik maken van het ODR-platform. Via deze link hebt u toegang tot het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Voor verdere informatie over de afgesloten overeenkomst kan de Klant zijn vraag richten naar [email protected]

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Alle aanbiedingen en overeenkomsten, evenals deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten met Consumenten.
       

AEEA


Onder de AEEA reglement, wordt Toolstation geclassificeerd als distributeur en we zijn verplicht om de volgende informatie te verstrekken:
 • Het “doorgestreepte afvalbak op wielen” symbool op elektrische en elektronische apparatuur geeft aan dat het wordt geclassificeerd als AEEA, wat betekent dat wanneer het niet langer bruikbaar is het niet behandeld moet worden als normaal huishoudelijk afval.
 • De AEEA-verordeningen hebben tot doel het minimaliseren van de hoeveelheid AEEA producten bij het normale huishoudelijke afval. Door het gescheiden houden van AEEA afval van ander afval kunnen de gevaarlijke stoffen worden verwijderd en een grote hoeveelheid afval kan dan worden gerecycled.
 • Wij bieden aan alle afvalstoffen van AEEA producten terug te nemen wanneer u de aankoop van een gelijkwaardig item doet bij een van onze Toolstation vestigingen.
 • Als u niet woonachtig bent in de buurt van een Toolstation vestiging, kunnen wij inzameling van uw afval item regelen wanneer u de aankoop van een gelijkwaardig product doet. Neem dan contact op met onze klantendienst voor meer informatie.
 • De “doorgestreepte afvalbak op wielen” is ook te zien op draagbare batterijen en deze (geen lood / zuur batterijen) kunnen worden ingeleverd bij Toolstation voor recycling. Er is een batterij collectebus bij elke Toolstation vestiging. Toolstation Producer Nummer BPRN00521.
 • Verdere informatie over het AEEA reglement en de voordelen van recycling kan hier worden gevonden.
    Laatste versie: Augustus 2020