Categorieën

  Topmerken

 1. brand-img-milwaukee.png
 2. Makita Logo1
 3. Bosch Brand Block
 4. Stanley3
 5. Rectavit Logo
 6. Brand Img Henco
 7. Gardena Logo1
 8. Niko1
 9. Helia Logo1
 10. Trimetal
 11. Zinsser
 12. Klantendienst

Bleko white spirit ECO 5L

Merk Bleko Productcode: 59280 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 34,95 Excl. btw € 28,88 Prijs per eenheid € 6,99/L
Variant
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

Betere strijking, vloeiing en droging.

Technische specificaties
EAN 8711418014191
part.attr.names.7 H302-Schadelijk bij inslikken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P330-De mond spoelen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. EUH208-Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Bleko
Fabrikant ID 1010400450150-BCE
Gewicht (g) 4170
Volume (L) 5
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk