Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Rustyco Reactor 300ml

Merk Rustyco Productcode: 56974 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 20,93 Excl. btw € 17,30 Prijs per eenheid € 69,77/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Booster voor kruipolie
• Moet over de kruipolie aangebracht worden, zodat de roest openbreekt en oplost. Hierdoor kan de kruipolie dieper doordringen tot de schroefdraad
• Werkzaam met alle soorten en merken kruipolie

Technische specificaties
EAN 8718144601411
part.attr.names.7 H229- Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H302- Schadelijk bij inslikken. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P362+P364- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Merk Rustyco
Fabrikant ID 1411
Breedte (mm) 64
Hoogte (mm) 200
Gewicht (g) 370
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk