Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Simson bandenreparatieset

Merk Simson Productcode: 18654 Verpakkingsgrootte: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Inhoud is goed voor ruim 12 plakbeurten

Technische specificaties
EAN 8711646020049
part.attr.names.7 H225 - Licht ontvlambare vloeistof - H315 Veroorzaakt huidirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogberscherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie met inachtneming van de lokale / nationale voorschriften.
Merk Simson
Fabrikant ID 020004
Gewicht (g) 93
Eco Product Yes
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk