Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

WD-40 boor -en snijolie smart straw 400ml

Merk WD-40 Productcode: 20480 Verpakkingsgrootte: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Vermindert oververhitting om zo de levensduur van het gereedschap voor snijden en boren te maximaliseren
• Werkt onder extreme druk, hecht zich goed, geschikt voor alle metalen en heeft bovendien een handige Smart Straw
• Verbetert de afwerking van de zaagsnede
• Voorkomt putvorming en metaalvangsten en beschermt tegen corrosievorming

Technische specificaties
EAN 5032227491090
part.attr.names.7 H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten bereik van kinderen houden. P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260-Damp of spuitnevel niet inademen. P263-Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273-Voorkom lozing in het milieu, P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie. Alkanen, C14-17, chloor
Merk WD-40
Fabrikant ID 49109
Gewicht (g) 449
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk