Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

WD-40 Specialist droogsmeerspray met PFTE 250ml

Merk WD-40 Productcode: 75169 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 9,75 Excl. btw € 8,06 Prijs per eenheid € 39,00/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Bestand tegen temperaturen van -45°C tot +260°C
• Goede smeer en los eigenschappen ook bij hoge tempraturen door toevoeging PFTE
• Trekt geen vuil of vet aan

Technische specificaties
EAN 5032227317437
part.attr.names.7 H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273-Voorkom lozing in het milieu, P280-Beschermende handschoenen dragen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P405-Achter slot bewaren. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. EUH208-Bevat Benzeensulfonzuur, di-C10-14-alkylderivaten, calciumzouten. Kan een allergische reacie veroorzaken. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie. Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycoalkanen. Koolwaterstoffen, C7-C9 Isoalkanen. Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie.
Merk WD-40
Gewicht (g) 255
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk