Categorieën

    Klantendienst

WD-40 Specialist wit lithiumspuitvet 250ml

Merk WD-40 Productcode: 11633 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 15,69 Excl. btw € 12,97 Prijs per eenheid € 62,76/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Bestand tegen temperaturen van -18°C tot +145°C
• Dik vloeibaar spuitvet voor langdurig zelfsmering zonder druppelen of verlopen
• Toepasbaar op hoogbelaste lagers, spillen en geleidingen

Technische specificaties
EAN 5032227317260
part.attr.names.7 H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273-Voorkom lozing in het milieu, P280-Beschermende handschoenen dragen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P405-Achter slot bewaren. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. EUH066 - Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie. Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan. Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycoalkanen. Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycoalkanen, <2% aromaten.
Merk WD-40
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 231
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 1.15ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk