Categorieën

    Topmerken

  1. Klantendienst

Zwaluw remmenreiniger 400ml

Merk Zwaluw Productcode: 88999 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 3,95 Excl. btw € 3,26 Prijs per eenheid € 9,88/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Niet corrosief en tast rubber- en kunststofdelen niet aan
• Actief op vet, olie, teer, hars, was, verharde smeerresten enz.
• Reinigt snel, grondig en materiaalbesparend
• Laat geen sporen na

Technische specificaties
EAN 8711595189422
part.attr.names.7 H222-H229- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Beschermende handschoenen dragen. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P391- Gelekte/gemorste stof opruimen. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 12009726
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 371
Volume (L) 0.4
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk