Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Attema aftakdoos met giethars 11-17mm

Merk Attema Productcode: 85289 Verpakkingsgrootte: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Gegarandeerd levenslang waterdichte verbinding
• Onder water toe te passen, IP65
• Maximaal 6 kabels
• Makkelijk ingieten zonder knoeien
• Snelheid: de afgegoten kabeldoos kan meteen na het sluiten worden ingegraven en kan direct onder spanning worden gezet
• Bevat kabeldoos, giethars, speciale kroonsteen voor flexibele aardedraad en 3x wartel M25 met klembereik 11-17mm
• Ook geschikt voor M20 wartels. Inclusief duidelijke verwerkingsinstructie

Technische specificaties
EAN 8712259275611
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332- Schadelijk bij inademing. H334- Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351- Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373- Kan het gehoor beschadigen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij het inademen en bij opname door de mond. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280- Beschermende handschoenen/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. P284- Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340- NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313- NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P342+P311- Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Merk Attema
Fabrikant ID 01.476.49
Breedte (mm) 325
Hoogte (mm) 65
Gewicht (g) 768
Materiaal Kunststof
Aantal binnenkabels 6
Kabelinvoeringen 6
Grootte van kabelinvoer 17
Artikeltype Kabeldoos
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk