Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Wynns Injectie +plus+ Cleaner 325ml 325ml

Merk Wynns Productcode: 17524 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 15,90 Excl. btw € 13,14 Prijs per eenheid € 48,92/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Reinigt de verstuivers en houdt ze schoon
• Voorkomt neerslagvorming op de kleppen, in het inlaatspruitstuk en in de verbrandingskamer
• Voorkomt onregelmatig stationair draaien en stoten bij het optrekken
• Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen roest en corrosie
• Verbetert de verbranding en het motorvermogen
• Houdt de CO en HC waarden zo laag mogelijk
• Kan gebruikt worden in gelode en loodvrije benzine
• Tast de katalysator niet aan

Technische specificaties
EAN 5411693559631
part.attr.names.7 H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373- Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P405- Achter slot bewaren. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P260- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P273- Voorkom lozing in het milieu.EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Wynns
Fabrikant ID 1831016
Gewicht (g) 266
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk