Categorieën

  Topmerken

 1. Klantendienst

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Toolstation: Toolstation NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,
  Boomsesteenweg 58a;
  BTW nr. BE0663.816.728
  www.toolstation.be – info@toolstation.be – tel.: 078/05.00.96
  Consument: de natuurlijk persoon die Producten van Toolstation aankoopt voor privégebruik buiten de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Klant: de Consument en de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Toolstation aankoopt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf; Website: www.toolstation.be
  Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW
  Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Toolstation verbindt
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Toolstation georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
  Dag: kalenderdag
 2. Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Klant (zoals beschreven onder art. 3, paragraaf 4) en op elke totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen Toolstation en de Klant. Indien een artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 3. Totstandkoming overeenkomst

  Alle offertes van Toolstation zijn vrijblijvend. De offertes van Toolstation zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Toolstation niet. Toolstation garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding. Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aan te kopen. Toolstation aanvaardt dit aanbod onder deze Algemene Voorwaarden middels de bevestiging van de bestelling, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Hierdoor kont de overeenkomst tot stand. Indien de Klant grote hoeveelheden van bepaalde chemische stoffen wenst aan te kopen, kan Toolstation beslissen om de overeenkomst niet aan te gaan en is Toolstation gerechtigd om een bestelling te weigeren. Toolstation kan deze aankoop melden als ‘verdachte transactie’ in navolging van het KB van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld.
 4. Kosten en Prijswijzigingen

  Toolstation behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling. Indien de prijs is verhoogd na het plaatsen van de bestelling, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last, noch gehoudenheid van Toolstation tot het betalen van eventuele schadevergoeding. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief transport- en/of leveringskosten. De bezorgkosten voor levering in België bedragen 5 EUR voor bestellingen met een waarde tot 10 EUR. Voor bestellingen vanaf 10 EUR is de levering gratis. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Toolstation in de prijs van de Producten worden doorgerekend. De goederen worden pas geleverd nadat de prijs volledig betaald werd door de Klant. Indien Toolstation afwijkingen hierop zou toestaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de Toolstation tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Toolstation zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Consument.
 5. Betaling

  Bij verkoop op afstand of in de winkels zijn de betaalmethoden voor de Klant als volgt kredietkaart (Visa, MasterCard, Maestro), Paypal, debetkaart (bankcontact), contant of bankoverschrijving. Klanten die Producten bestellen bij Toolstation betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toolstation als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Toolstation bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien de betaling tijdig geschiedt.
 6. Levering en leveringstijd

  Leveringen vinden uitsluitend binnen Europa plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij anders overeen gekomen. In beginsel streeft Toolstation ernaar om bestellingen binnen Nederland en België 24 uur te leveren. Voor bestellingen buiten Nederland en België geldt dat Toolstation ernaar streeft de bestelling af te leveren tussen 3 en 7 dagen, afhankelijk van het land van bestemming. De verwachte levertijd voor elk land is aangegeven op de Website. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding ervan geeft de Klant geen enkel recht om de overeenkomst te ontbinden, noch op enige schadevergoeding. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Toolstation zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van deovereenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. Toolstation behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren. In geval Toolstation de levering niet kan uitvoeren en de Klant hiervan verwittigd heeft, zal Toolstation het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na zulke verwittiging, terugbetalen. De Klant heeft geen enkel recht op enige andere vergoeding in dit geval.
 7. Eigendom en risico

  De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Toolstation volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van Producten.
 8. Afwijzen en bedenktijd

  Klanten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen Product binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Toolstation biedt de Klant een 30 dagen-niet-goed-geld–terug-garantie . De Klant dient het Product te retourneren binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op de 30 dagen-niet-goed-geld–terug-garantie door het Product af te geven bij één van de vestigingen van Toolstation of gratis op te sturen bij een Bpost-service punt met het retourformulier. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking, zonder schade, in een verkoopbare toestand en met de bijgeleverde accessoires te worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 9. Herroepingsrecht

  Bij aankoop op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Toolstation terugbezorgen, conform de door de Toolstation verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Onvolledige, beschadigde, door de Consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. De Prijs en eventuele andere door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product, alsmede een eventuele schade, worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Toolstation gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Toolstation de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht wanneer het gaat om Producten die:
  • op maat voor de Consument gemaakt werden;
  • door Toolstation tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Toolstation geen invloed heeft.
  • De Consument kan hierbij gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier.


  Garantie

  Alle Producten uit het assortiment van Toolstation worden geselecteerd en gecontroleerd op kwaliteit en hebben een minimale garantieperiode van 12 maanden. Voor het overige beperkt de waarborg van Toolstation zich tot de waarborg voor verborgen gebreken. Toolstation staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout en is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden. Voor Consumenten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Toolstation het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.
 10. Overmacht

  In geval van overmacht is Toolstation niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Toolstation is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.
 11. Persoonsgegevens

  Toolstation zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy en cookie beleid. De Website bevat een uitgebreide Privacy Policy en Cookie Policy.
 12. Klachtenregeling consumenten

  Voor de online beslechting van geschillen kan de Consument gebruik maken van het ODR-platform. Via deze link hebt u toegang tot het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Voor verdere informatie over de afgesloten overeenkomst kan de Klant zijn vraag richten naar info@toolstation.be
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Alle aanbiedingen en overeenkomsten, evenals deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten met Consumenten.
 14. Specifieke PRO-Kaart voorwaarden


   De Toolstation “PRO-kaart” maakt onderdeel uit van het klantrelatieprogramma van Toolstation. Een van de voordelen van de Pro-kaart is dat aankopen op krediet kunnen worden gedaan. Voor het gebruik van de Pro-kaart gelden specifieke PRO-kaart Voorwaarden (de Voorwaarden) in aanvulling op Toolstations Algemene Voorwaarden. Hierin gebruikte Definities hebben de betekenis die daaraan is toegeschreven in Tolstations Algemene Voorwaarden. Door het insturen van een aanvraagformulier aan Toolstation om een Account te registreren, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden.
  1. Registratie

   Elke Klant, niet zijnde een Consument, met een minimumleeftijd van 18 jaar, die is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en die beschikt over een Belgische zakelijke bankrekening, kan een account aanvragen voor het gebruik van de PRO-kaart (het Account). Teneinde een PRO-kaart te verkrijgen, dient de Klant een van Toolstation afkomstig aanvraagformulier op papier of digitaal via de Toolstation applicatie of website volledig en naar waarheid in te vullen. Toolstation kan naar eigen goeddunken een registratie aanvaarden of weigeren. De Klant staat in voor de juiste invulling van het aanvraagformulier en machtigt Toolstation voor het uitvoeren van alle controles met betrekking tot zijn identiteit en woonplaats. Naams- en adreswijzigingen of aanwijzingen die mogelijk relevant zijn voor Toolstation met betrekking tot de PRO-kaart dienen zo spoedig mogelijk door de Klant aan Toolstation te worden doorgegeven. Een Klant kan zich registreren voor één Account met één of meerdere PRO-kaarten. De volledige eigendom van de PRO-kaart blijft berusten bij Toolstation. De PRO-kaart is strikt persoonlijk en alleen de houder van de Account kan profiteren van de voordelen ervan. De PRO-kaart kan niet worden overgedragen naar een ander Account. Door deel te nemen aan het PRO-kaart programma geeft de Klant Toolstation toestemming om alle communicatie met betrekking tot de PRO-kaart per e-mail te verzenden. Toolstation stelt een kredietlimiet in voor de PRO-kaart en informeert de Klant schriftelijk over eventuele wijzigingen. Door de aanvraag te ondertekenen, geeft de klant toestemming aan Toolstation om kredietcontroles uit te voeren op alle bedrijven en individuen die op deze aanvraag worden vermeld. Om uw aanvraag te verwerken, zullen we de door u aan ons verstrekte informatie met onze geaccrediteerde partners delen om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en uw kredietwaardigheid te beoordelen. Deze informatie wordt voortdurend geactualiseerd. Bij het accepteren van online automatische incasso of het digitaal ondertekenen van ons contract wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey . Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey. Een overzicht van onze partners en informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken en opslaan vindt u via deze link: https://www.toolstation.be/content/privacy
  2. Kredietbeoordeling

   Toolstation heeft het recht kredietinformatie op te vragen bij kredietinformatiebureaus ter beoordeling van uw betalingsgedrag, alvorens een Account te openen. In sommige gevallen onderzoekt Toolstation mogelijk ook het persoonlijke kredietdossier van de belangrijkste directeuren om uw solvabiliteitspositie te bepalen. Toolstation volgt informatie met betrekking tot het betalingsgedrag van de Klant en legt deze informatie vast, dergelijke vastgelegde informatie kan ter beschikking worden gesteld aan kredietinformatiebureaus.
  3. Geldigheid

   Om gebruik te kunnen maken van de Pro-kaart dient een zakelijke Europese incassomachtiging te worden getekend. Toolstation en de Klant kunnen op elk gewenst moment de PRO-kaart en de Account beëindigen. In geval van verlies of diefstal van de PRO-kaart dient de Klant de PRO-kaart Klantenservice tijdens kantoortijden te bellen op nummer 078/08.00.96 om het verlies of de diefstal te melden. Alleen de eerste maal dat een vervangende PRO-kaart wordt uitgegeven is deze gratis. Toolstation heeft het recht om kosten in rekening te brengen voor vervangende kaarten, en de geldigheidsduur van de nieuwe PRO-kaart is dan gelijk aan die van de oorspronkelijke PRO-kaart. De gestolen of verloren PRO-kaart zal worden gedeactiveerd. De Klant mag zijn Account beëindigen door schriftelijke kennisgeving per post met ontvangstbevestiging aan het volgende adres: TOOLSTATION NV – PRO-kaart Klantenservice – Boomsesteenweg 58a (2630) Aartselaar, België, of per e-mail: pro@toolstation.be. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten: Bedrijfsnaam, Naam, Voornaam, Adres, en PRO-kaart nummer. Eventuele uitstaande bedragen op de Account zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.
  4. Gebruik

   De PRO-kaart en het ID-document van de gebruiker moeten te allen tijde worden overgelegd om goederen of diensten te kunnen kopen op de Account. Toolstation voorziet de Klant van een aankoopbewijs voor alle aankopen via de Account ofwel bij aankoop in een winkel of bij levering. De Klant dient deze aankoopbewijzen te bewaren voor zijn eigen administratie. De klant ontvangt een factuur met een lijst van alle aankopen en de betaling dient binnen 14 dagen na aankoop te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elke betaling aan Toolstation dient te worden gedaan in euro’s door middel van automatische incasso (SEPA). Indien de Klant in wiens naam de PRO-kaart wordt gehouden een bedrijf is, en u een directeur bent van het bedrijf, garandeert u persoonlijk de nakoming van alle huidige en toekomstige financiële verplichtingen van de Klant jegens Toolstation (met inbegrip van eventuele latere uitbreidingen van het aan de Klant verleende krediet). Een Klant mag de betaling van een factuur of ander bedrag dat verschuldigd is aan Toolstation niet achterhouden vanwege enig recht op verrekening of een tegenvordering die de Klant mogelijk heeft, of beweert te hebben. Klant is wegens niet-tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Indien een Klant het openstaande saldo op de Account niet volledig en op tijd betaalt, is rente verschuldigd tegen een tarief van 8% per jaar op dergelijke achterstallige bedragen vanaf de vervaldatum totdat het volledige bedrag is voldaan (met inbegrip van eventuele opgelopen rente), hetzij vóór of na een gerechtelijke uitspraak, plus eventuele redelijke juridische en/of andere invorderingskosten.
  5. Beëindiging van het contract

   Als de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van het contract niet nakomt of als de Klant een rekeninghouder is en failliet gaat of insolvent wordt, kan Toolstation het contract beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant en naar keuze van Toolstation verdere leveringen opschorten. In dat geval zullen alle bedragen die de Klant aan Toolstation verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar worden.
  6. Aansprakelijkheid van de Kaarthouder – Aansprakelijkheid Toolstation

   De houder van de Account is verantwoordelijk voor het gebruik van de PRO-kaart. Elke schending van deze Voorwaarden, elk frauduleus gebruik door een kaarthouder of derden die handelen namens een kaarthouder, houdt automatisch een teruggave in van de PRO-kaart en de intrekking ervan zonder schadeloosstelling van welke aard dan ook. De Klant dient Toolstation onmiddellijk te informeren indien (i) hij kennis krijgt van, of vermoedt, dat misbruik wordt gemaakt van de Account, (ii) indien een PRO-kaart is verloren, gestolen of indien misbruik is gemaakt van de PRO-kaart, of (iii) het Account-overzicht abusievelijk bepaalde artikelen lijkt te bevatten. Totdat de Klant deze gebeurtenissen heeft gemeld aan Toolstation, is hij aansprakelijk voor enig verlies dat Toolstation lijdt als gevolg van misbruik van het Account en bijbehorende PRO-kaarten. Toolstation is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele defecten van de PRO-kaart..