Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Fischer FIS VS 300 T chemisch ankerpatronen 300ml

Merk Fischer Productcode: 65550 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 11,77 was € 17,99 Excl. btw € 9,73 Prijs per eenheid € 39,23/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Inhoud 300ml
• 2 mengtuiten
• Talen op label: NL, DE, FR, GB, IT, ES, PL

Technische specificaties
EAN 4006209931806
part.attr.names.7 H241- Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373- Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Merk Fischer
Fabrikant ID 93180
Gewicht (g) 648
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk